rmrk

יום חמישי, 8 ביוני 2017

תמונות מירושלים pictures from jerusalem

הנחיית צילום בעיר העתיקה

כל פעם תגליות חדשות
האור משתנה, הסיטואציות לא חוזרות על עצמן
הרחובות שוקקים 
האנשים מחייכים
שוטרים עומדים בכל פינה בעצבנות,
כל רגע משהו יכול להתפרץ 

הבניינים העתיקים
הפנים שחולפים מולי, שנדמה שהם אותם פנים שהיו פה
כבר לפני כל כך הרבה שנים